НОВІ ПРОЕКТИ І ТЕХНОЛОГІЇ УНСМЕП

Підсумки роботи НСМЕП у 2008 році

У 2008 році тривала робота щодо розвитку Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), бан­ками та Платіжною організацією системи впроваджувалися інноваційні проекти й технологи.

Минулий рік став четвертим роком промислової експлуатації НСМЕП. За чотири роки система довела свою технічну, технологічну, а також: комерційну успішність. Концептуальною метою побудови та розвитку НСМЕП є здобуття нею соціально-орієнтованого та загальнодержавного значення.

Огляд роботи НСМЕП у 2008 році підготовлено департаментом платіжних систем Національного банку України.

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НСМЕП

На виконання Програми розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006-2008 роки, затвердженої постановою Правління Національного банку Ук­раїни від 30.03.2006р. № 121, а також концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів, схваленої установою Кабінету Міністрів Ук­раїни і Національного банку України ;а 26.06.2006 р. № 753, торік реалізо­вано низку проектів як загальнодер­жавного, так і галузевого значення.

ПРОЕКТ "ЕЛЕКТРОННИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК"

Упродовж минулого року Міністер­ство освіти і науки України спіль­но з Національним банком України продовжували роботу над пілотним проектом "Електронний студентський квиток" для вузів І—IV рівня акредитації на базі державної інформаційно-виробничої системи "Освіта" з використанням технології НСМЕП. Спільна розробка дала змогу впровадити багатофункціональний електронний студентський квиток єдиного зразка з використанням технології НСМЕП, який поєднує в собі функції студентського квитка та банківської платіжної картки.

На початок 2009 року емітовано вже 70 тисяч електронних студентських квитків (торік - 31 тисячу). Емісію здійснюють такі банки — члени НСМЕП: АКБ "Імекс-банк", АБ "Експрес-банк", ВАТ "Мегабанк", ВАТ Банк "Демарк", АКБ "Меркурій", ЗАТ АКБ "Львів", ВАТ АБ "Столичний".

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2008 р. №411 "Про впровадження інформаційно-аналітичної системи обліку та відшкодування пільг студентам (уч­ням)" також прийнято рішення роз­почати експеримент щодо впровад­ження електронних учнівських квит­ків серед навчальних закладів системи професійно-технічної освіти у 2008-2009 навчальному році. В рамках цього проекту торік було емітовано близько 500 електронних учнівських квитків.

Виготовляє електронні студентські та учнівські квитки Державний центр прикладних інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України спільно з Науково-дослідним інсти­тутом прикладних інформаційних тех­нологій Кібернетичного центру На­ціональної академії наук України.

Електронні студентські та учнівські квитки реалізовано на базі карток НСМЕП-2, в яких використовується чіп-модуль нового покоління, що має низку технологічних і функціональ­них переваг.

Нині тривають роботи щодо впро­вадження інформаційно-аналітичної системи обліку та відшкодування пільг під час обслуговування за електронни­ми студентськими квитками в уста­новах "Укрзалізниці".

ІНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖІ НСМЕП

У грудні 2008 року "Укрзалізниця" розпочала перший етап послуги оформлення проїзних документів через мережу Інтернет за допомогою платіжних карток, зокрема, НСМЕП. Тепер держателі цих карток мають змогу отримувати інформацію щодо наявності вільних місць у потягах, вар­тості проїзду та оформлення броні-замовлення через веб-сайт "Укрзаліз­ниці" з наступною купівлею проїзних документів у квитковій касі. У січні 2009 року розпочато надання послуги з оплати вартості проїзних документів через мережу Інтернет з їх відкладе­ним друком.

У цілому впродовж 2008 року спо­стерігався динамічний розвиток рин­ку Інтернет-платежів НСМЕП. Із цією метою відкриті й функціонують два спеціалізованих платіжних сайти, технологічні можливості яких аналогічні оплаті за послуги через касу банку: http://www.smartpay.com.ua та http://www.interplat.com.ua, а також сайти окремих банків-членів НСМЕП (http://www.banklviv.com/page/nsmep, http://www.megabank.net та інші).

Нині платіжний сайт http:www.smartpay.com.ua дає змогу здійснити за допомогою карток НСМЕП у мере­жі Інтернет такі операції:

1. погашення кредитів, наданих АКБ "Імекс-банк", ЗАТ "Альфа-банк", ТОВ "Банк Ренессанс-капітал", ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк", ТОВ "Комерційний банк "Дельта", ЗАТ "Хоум-кредит-банк", ТОВ "Унікредит-банк";

2. оплата комунальних послуг у м. Одесі через систему "ГЕРЦ";

3. інтернет-перекази на адресу фі­зичних та юридичних осіб;

4. оплата карток мобільного зв'яз­ку для контрактних абонентів та або­нентів передплаченого зв'язку (опера­тори "Київстар", Djuice, Life:), МТС, Sim-Sim, Jeans, Вееline, МОБІ);

5. оплата рахунків за телекомуніка­ційні послуги, надані Одеською, Во­линською, Закарпатською, Чернігів­ською філіями ВАТ "Укртелеком";

6. оплата послуг інтернет-провайдерів;

7. перегляд накопичень Першого Національного відкритого пенсій­ного фонду;

8. оплата інших товарів та послуг інтернет-магазинів.

За допомогою платіжного сайту http://www.interplat.com.ua держателі пла­тіжних карток НСМЕП мають змогу здійснювати через мережу Інтернет такі операції:

1. інтернет-поштові перекази (система електронних переказів УДППЗ "Укрпошта");

2. оплата за комунальні послуги та спожиту електроенергію в м. Києві через систему "ГІОЦ";

3. оплата рахунків за телекомуніка­ційні послуги, надані Київською місь­кою філією ВАТ "Укртелеком";

4. оплата за послуги кабельного цифрового та аналогового телебачен­ня, а також за інтернет-послуги ком­панії "Воля-кабель";

5. оплата карток мобільного зв'язку для контрактних абонентів та абонентів передплаченого зв'язку (оператори "Київстар", Djuice, Life:), МТС, Sim-Sim, Jeans, Вееline, МОБІ), доступу до Інтернету, ІР-телефонії і телебачення НТВ+, хостингу та доменних імен;

6. замовлення поздоровлень та по­дарунків через Інтернет;

7. оплата за інші товари та послуга інтернет-магазинів.

З метою поширення безготівкових розрахунків населення з використан­ням платіжних карток НСМЕП за житлово-комунальні послуги, спожи­ту електричну енергію, природний газ, послуги зв'язку банками — членами НСМЕП (ВАТ "Мегабанк", АКБ "Імекс-банк") у містах Харків, Одеса, Кіровоград, Полтава, Чернігів, Черка­си, Нова Каховка, Львів, Донецьк, Котовськ запроваджено системи та встановлено розрахунково-касові вуз­ли для проведення таких розрахунків.

МОБІЛЬНІ ПЛАТЕЖІ НСМЕП

15 травня 2008 року ЗАТ "Центр об­слуговування мобільних платежів" (ЗАТ "ЦОМП") оголосив про початок ко­мерційної експлуатації системи мобіль­них платежів (МПІ), яка дає змогу ко­нтролювати й управляти банківським рахунком, а також здійснювати платежі за допомогою мобільного телефону.

Зазначена послуга відома українсь­кому споживачу під торговельною маркою "Bank-o-phone - мобіль­ні платежі" і впроваджується ЗАТ "ЦОМП" спільно з Національним банком України, котрий виконує у проекті функції розрахункового банку.

У рамках пілотного проекту впро­вадження системи мобільних платежів 18.06.2008 р. було проведено першу міжбанківську трансакцію з викорис­танням МПІ. Трансакцію здійснено між банками — членами НСМЕП ВАТ КБ "Іпобанк" (банк-емітент) і ВАТ КБ "Укргазбанк" (банк-еквайр). Клі­рингові розрахунки між учасниками також виконано успішно.

Нині в пілотному проекті беруть участь 10 банків — членів НСМЕП: ТОВ "Український промисловий банк", ВАТ "Кредитпромбанк", АКБ "Форум", ВАТ АБ "Укргазбанк", ВАТ КБ "Іпо­банк", ТОВ КБ "Фінансова ініціати­ва", АБ "Український комунальний банк", ЗАТ КБ "Кредит-Дніпро", ЗАТ "Донгорбанк", ВАТ "Родовід-банк".

Стратегічний напрям розвитку сервісу "Bank-o-phone - мобільні платежі" - підключення системних постачальників послуг, зокрема ко­мунальних служб, міського телефонного зв'язку, провайдерів Інтернету і кабельного телебачення та операторів мобільного зв'язку. Паралельно до цього підключаються роздрібні пун­кти в торговельній мережі.

У 2008 році також презентовано систему мобільних та інтернет-платежів "ПлатиМО!", розробником якої є ТОВ "Автор". Система побудована на базі технології НСМЕП і ставить за мету об'єднати в єдину інфраструк­туру обслуговування платежів ко­мерційних банків, операторів мобіль­ного зв'язку, торговельно-сервісних і транспортних підприємств.

Еквайрингова мережа, побудована на основі системи "ПлатиМО!", покли­кана створити умови банкам, торго­вельним підприємствам і організаціям щодо приймання оплати за товари та послуги через Інтернет, а також за допо­могою кіосків самообслуговування і платіжних терміналів 5АСЕМ Мопеїеі (Франція) інтегрованих до торговельно-касової системи Маркет+.

Як засоби оплати можуть бути вико­ристані платіжні картки НСМЕП (кон­тактні і безконтактні), мобільні телефо­ни із SІМ-карткою "ПлатиМО!", мо­більні телефони з інтерфейсом NFC і SІМ-карткою "ПлатиМО!", готівка (у кіосках самообслуговування).

У грудні 2008 року в Національно­му банку України успішно завершили­ся комплексні сертифікаційні випро­бування інтернет-терміналу " Плати -МО-ІТ".

БОНУСНІ ПРОГРАМИ НСМЕП

У 2008 році Платіжна організація НСМЕП надала дозвіл банкам - членам системи на емісію ко-брендових платіжних карток НСМЕП з клубним додатком "Бон-картка".

Постачальникам (виробникам) термінального обладнання НСМЕП рекомендовано доопрацювати власне програмне забезпечення для підтрим­ки додаткових функцій клієнтингової системи "Бон-картка". Доопрацьова­не програмне забезпечення термінального обладнання НСМЕП не потребує додаткових випробувань та серти­фікації Платіжною організацією.

Клієнтингова система "Бон-картка" побудована за принципом банківської автоматизованої карткової системи з використанням платіжних карток НСМЕП і спрямована на організацію стійких відносин "продавець — поку­пець", побудованих на взаємовигідних умовах. Розпорядником клубного до­датка "Бон-картка" є ТОВ "НМТ Груп".

ПРОЕКТ "СОЦІАЛЬНА КАРТКА"

У квітні 2008-го АКБ "Імекс-банк" спільно з управлінням соціально­го захисту населення та праці Одеської міськради було розроблено та запущено проект "Соціальна карта одесита".

На першому етапі проекту передба­чалося видати понад 60 тисячам меш­канців Одеси платіжні картки НСМЕП для оплати хлібобулочних виробів, га­рячого харчування, лікарських пре­паратів та комунальних послуг за ра­хунок коштів міського бюджету. Від­повідно до проекту запроваджено такі програми:

Ø програма "Дешевий хліб" — ви­плати на придбання хлібобулочних виробів у торговельних мережах;

Ø програма "Домашня аптека" виплати на придбання лікарських пре­паратів у визначених аптеках міста;

Ø програма "Гаряче харчування" - виплати на харчування у визначених їдальнях;

Ø програма "ЖКП" - виплати на адресну оплату житлово-комуналь­них послуг.

Упровадження зазначених програм дає змогу перейти від системи надан­ня дотацій незаможним верствам на­селення до системи надання адресної допомоги, що має забезпечити якісно новий рівень соціальної допомоги населенню в Одеській області.

ПРОЕКТ "МИТНА КАРТКА"

У рамках укладених між Національ­ним банком України, Державним казначейством України та Дер­жавною митною службою України до­говорів про спільну діяльність роз­роблено нормативні документи, зок­рема - фінансову схему і технологію оброблення документів для реалізації пілотного проекту "Система митних та інших платежів, що вносяться під час митного оформлення, та розрахунків і: бюджетами з використанням технологій НСМЕП".

Проведення експерименту з вико­ристання технологій НСМЕП для сплати митних платежів заплановано на початок 2009 року.

НОВІ ПРОЕКТИ І ТЕХНОЛОГІЇ УНСМЕП

Фондом гарантування вкладів фі­зичних осіб (ФГВФО) спільно з Національним банком України ведуться роботи щодо використання технології та програмно-технічних за­собів НСМЕП для виплати відшко­дування вкладів та процентів фізич­ним особам ліквідованих банків.

Упродовж минулого року підготов­лено нормативний документ "Систе­ма забезпечення виплати ФГВФО відшкодувань коштів вкладникам бан­ків. Загальний опис (версія 3.00, ре­дакція від 05.12.2008)" та розпочато його виконання.

У рамках впровадження розшире­них операцій НСМЕП було розробле­но і затверджено такі нормативні до­кументи:

Ø "НСМЕП. Розширені операції. Платіж за рахунок клієнта. Фінансо­ва схема (версія 1.00, редакція від 20.05.2008 р.)";

Ø "НСМЕП. Розширені операції. Операція "Платіж з даними вільного формату". Фінансова схема (версія 1.00, редакція від 20.06.2008 р.)";

Ø "НСМЕП. Розширені операції. Операція перерахування коштів. Фі­нансова схема (версія 2.00, редакція зід 25.05.2008 р.)";

Ø "Порядок створення, впровад­ження та супроводження типів груп га груп учасників у Національній сис­темі масових електронних платежів";

Ø "Порядок розроблення, впровад­ження та супроводження загальних опе­рацій, побудованих за технологією роз­ширеної структури, в Національній сис­темі масових електронних платежів".


8767911036743333.html
8767948741280849.html
    PR.RU™