Рецептори цитокінів, що активують сигнальний шлях Jak – STAT

Багато внутрішньоклітинних сигнальних шляхів ведуть від поверхневих рецепторів до ядра, де вони змінюють транскрипцію генів. Проте одним із найбільш безпосередніх є сигнальний шлях Jak–STAT. Вперше він був відкритий у дослідженнях ефектів інтерферонів. Ці цитокіни секретуються клітинами (особливо лейкоцитами) у відповідь на вірусну інфекцію. Активовані рецептори інтерферонів активують новий клас цитоплазматичних тирозинкіназ — Janus-кіназ (Jaks), назва яких походить від імені дволикого римського бога. Після цього Jacks фосфорилюють та активують набір латентних білків-регуляторів генів, STATs (від signal transducers and activators of transcription — перетворювачі сигналів та активатори транскрипції), що пересуваються у ядро та стимулюють транскрипцію специфічних генів. Шлях Jak – STAT активується більше, ніж 30 цитокінами та гормонами, які зв'язуються рецепторами цитокінів, частково


переліченими у табл. 5.

Табл. 5. Деякі сигнальні білки, дія яких опосередковується рецепторами цитокінів і сигнальним шляхом Jak-STAT.

С и г н а л ь н и й ліганд Рецептор-асоці йовані Jaks Активовані STATS Деякі з відповідей
-інтер ферон Jak1 і Jak2 STAT1 активує макрофаги; посилює експресію білків МНС
-інтерфе рон Tyk1 i Jak2 STAT1 STAT2 i збільшує стійкість клітин до вірусної інфекції
Еритропоетин Jak2 STAT5 стимулює утворення еритроцитів
Пролактин Jak1 i Jak2 STAT5 стимулює утворення молока
Гормон росту Jak2 STAT1 STAT5 i стимулює ріст, індукуючи утворення IGF -1
GM - CSF Jak2 STAT5 стимулює утворення гранулоцитів та макрофагів
IL-3 Jak2 STAT5 стимулює утворення незрілих клітин крові

Усі STATs також містять SH2-домен, який дозволяє їм приєднуватися до специфічних фосфотирозинів деяких активованих рецепторних тирозинкіназ.Цитокінові рецептори складаються із двох або більше поліпептидних ланцюгів. Деякі з них специфічні до певних цитокінових рецепторів, а інші — спільні для кількох таких рецепторів. Практично усі цитокінові рецептори асоційовані з одним або кількома Jaks. Відомо чотири Jaks — Jak1, Jak2, Jak3 і Tyk1, асоційованих із певними рецепторами цитокінів. Для прикладу, рецептори для

-інтерферону асоційовані з Jak1 і Tyk2, а рецептори для

-інтерферону — з Jak1 і Jak2 (Таблиця 5). Відповідно, миші з дефектом по Jak1 не відповідають на жоден із цих інтерферонів.


Рецептор для гормону еритропоетину, який стимулює виживання, проліферацію та диференціацію клітин-попередників еритроцитів, асоційований лише з Jak 2. У мишей, дефектних по Jak2, розвиток еритроцитів не відбувається і вони гинуть у ранньому розвитку.

Зв'язування цитокінів індукує олігомеризацію рецепторних ланцюгів або їх переорієнтацію у раніше утвореному олігомері. У будь-якому випадку асоційовані Jaks зближуються достатньо, щоб перехресно фосфорилювати один одного, посилюючи активність власних тирозинкіназних доменів. Згодом Jaks фосфорилюють тирозини на цитокінових рецепторах, утворюючи фосфотирозинові сайти приєднання для STATs та інших сигнальних білків (рис.29).

Рис. 28 – Сигнальний шлях JAK - STAT, активований інтерфероном. Зв'язування інтерферону спричиняє димеризацію двох окремих ланцюгів рецептора, або переорієнтовує ланцюги рецептора у попередньо сформованому димері. У будь-якому випадку, асоційовані Jaks зближуються так, що можуть фосфорилювати один одного по залишках тирозину, починаючи процес передачі сигналу. Два різних


рецепторних ланцюга асоційовані з різними Jaks (Tyk1 i Jak1) і рекрутують різні STATs (STAT1 i STAT2). STATs дисоціюють від рецепторів і при фосфорилюванні утворюють гетеродимери. Вони зв'язуються зі специфічними послідовностями ДНК у ядрі клітини, де разом з іншими білками-регуляторами генів індукують транскрипцію розташованих поряд генів.

[1 – рецептори -інтерферону; 2 – -інтерферон;

3 – цитозоль; 4 – SH2 –домен; 5 – зв'язування інтерферону перехресно сполучає сусідні рецептори, а JAKS перехресно фосфорилюють один одного по залишках тирозину; 6 – активовані JAKs фосфорилюють рецептори по залишках тирозину; 7 – після приєднання STATs до специфічних фосфотирозинів рецептора, JAKs фосфорилюють їх; 8 STATs мігрують у ядро, зв'язуються з ДНК та іншими білками-регуляторами генів; 9 – STATs дисоціюють від рецептора і димеризуються за допомогою SH2-доменів; 10 – інші білки-регулятори генів; 11 – елемент відповіді на -інтерферон у гені-мішені; 12

–ДНК; 13 – транскрипція генів-мішеней].

Відомо про існування семи STATs, SH2-домени яких виконують подвійну функцію. По-перше, вони дозволяють зв'язування STAT -білка з фосфотирозиновим сайтом приєднання на активованому цитокіновому рецепторі (або рецепторній тирозинкіназі). Після цього Jaks фосфорилюють STAT по залишках тирозину, спричиняючи його дисоціацію від рецептора. По-друге, SH2-домен вивільненого STAT тепер може опосередковувати його зв'язування з фосфотирозином молекули іншого STAT, формуючи STAT-гомо- або гетеродимер. STAT-димер переміщається до ядра, де разом з іншими білками-регуляторами генів зв'язується із специфічними елементами відповіді у ДНК різних генів та стимулює їхню транскрипцію (рис. 28). Наприклад, під час відповіді на гормон пролактин, який стимулює утворення молока клітинами молочної залози, активований STAT5 стимулює транскрипцію генів, що кодують білки молока.

Рецептори цитокінів активують відповідні STAT-білки завдяки тому, що SH2-домен цих STATs упізнає лише специфічні фосфотирозинові сайти приєднання на цих рецепторах. Для прикладу, активовані рецептори -інтерферону приєднують STAT1 і STAT2, а -інтерферонові рецептори — лише STAT1. Якщо замістити SH2-домен -інтерферонового рецептора відповідним


доменом -інтерферонового, то активований гібридний рецептор приєднує білки STAT1 і STAT2, як сам

-інтерфероновий рецептор.

Реакції, опосередковані STATs, часто регулюються за допомогою негативного зворотного зв'язку. Крім активації генів, які здійснюють цитокін-індуковану відповідь, STAT-димери також можуть активувати гени білків-інгібіторів. У деяких випадках, білок-інгібітор зв'язується одночасно з активованими рецепторами цитокінів і STAT

-білками, що блокує подальшу активацію STAT і допомагає припинити відповідь. В інших випадках, той самий результат досягається шляхом блокування функції Jak.

Крім того, активовані Jaks і STATs також повинні інактивуватися шляхом дефосфорилювання їхніх фосфотирозинів. Як і у всіх сигнальних шляхах, де використовується фосфорилювання тирозинів, дефосфорилювання здійснюється тирозиновими протеїнфосфатазами, які у процесі передачі сигналів є настільки ж важливими, як і тирозинові протеїнкінази, що приєднують фосфати.


8772625346850724.html
8772696833472247.html
    PR.RU™