Стаття II

(1) Будь-яка країна, що заявила, що вона буде користуватися
пільгою, передбаченою цією статтею, може щодо творів, випущених у
світ у друкованій або іншій аналогічній формі відтворення,
замінити виключне право на переклад, передбачене статтею 8,
системою не виключних і непередаваних ліцензій, що видаються
компетентними органами на нижче зазначених умовах і з урахуванням
статті IV.

(2) (a) З урахуванням пункту (3), якщо після закінчення
трьохрічного періоду або будь-якого більш тривалого періоду,
встановленого національним законодавством названої країни, що
обчислюється від дати першого випуску твору у світ, переклад
такого твору не був випущений у світ мовою, загальновживаною в цій
країні, особою, що має право на переклад, або з її дозволу,
будь-який громадянин такої країни може одержати ліцензію зробити
переклад твору названою мовою і випустити в світ такий переклад
друкованою або аналогічною формою відтворення.

(b) На умовах, передбачених цією статтею, ліцензія може бути
видана також у тих випадках, коли всі видання перекладу,
випущеного у світ даною мовою, повністю розійшлись.

(3) (a) У разі перекладу мовою, що не є загальновживаною в
одній або декількох розвинених країнах - членах Союзу, період, що
дорівнює одному року, заміняє трьохрічний період, передбачений
пунктом (2) (a).

(b) Будь-яка країна, згадана в пункті (1), за одностайною
домовленістю з розвиненими країнами - членами Союзу, в яких та ж
сама мова є загальновживаною, може замінити, у випадку перекладу
цією мовою, трьохрічний період, передбачений пунктом (2) (a),
більш коротким періодом, погодженим у такій домовленості, причому
такий період не може бути менше одного року. Проте положення
попереднього речення не поширюється на англійську, французьку і
іспанську мови. Генеральний директор повідомляється про будь-яку
таку домовленість урядами, які її досягли.

(4) (a) Відповідно до положень цієї статті, ліцензії,
одержувані після трьох років, не можуть бути видані до закінчення
додаткового шестимісячного періоду, а ліцензії, одержувані після
одного року, до закінчення додаткового дев'ятимісячного періоду:(i) від дати, на яку заявник на ліцензію виконає вимоги,
перелічені в статті IV (1), або

(ii) якщо не відомі особа або адреса особи, що має право на
переклад, від дати, на яку заявник на ліцензію відправить, як
передбачено статтею IV (2), копії своєї заяви, поданої органу,
компетентному видавати ліцензію.

(b) Ліцензія, передбачена цією статтею, не видається, якщо
переклад мовою, відносно якої заяву було подано, буде випущений у
світ особою, яка має право на переклад або з її дозволу, протягом
вказаних шести- або дев'ятимісячних періодів.

(5) Будь-яка ліцензія, відповідно до положень цієї статті,
видається лише для використання в школах, університетах або з
метою досліджень.

(6) Якщо переклад твору випускається у світ особою, що має
право на переклад, або з її дозволу за цінами, що відповідають
тим, які звичайно встановлюються в країні для аналогічних творів,
будь-яка ліцензія, що видається відповідно до цієї статті,
припиняє свою дію, якщо такий переклад виконаний тією ж мовою і, в
основному того ж змісту, що й переклад, випущений у світ за
ліцензією. Всі примірники, що вже вийшли до того, як ліцензія
втратила силу, можуть продовжувати поширюватись до тих пір, доки
вони не розійдуться повністю.

(7) Для творів, які в основному складаються з ілюстрацій,
ліцензія на переклад і випуск у світ тексту та на відтворення і
випуск у світ ілюстрацій надається, тільки якщо умови статті III
також виконуються.

(8) Ліцензія не може бути видана відповідно до цієї статті,
якщо автор вилучив з обігу всі примірники свого твору.

(9) (a) Ліцензія на переклад твору, випущеного в світ у
друкованій або аналогічній формі відтворення, може бути також
видана будь-якій радіомовної організації, що має свою
штаб-квартиру в країні, згаданій у пункті (1), по пред'явленні
заяви зазначеної організації компетентному органу цієї країни,
якщо при цьому виконуються всі такі умови:

(i) переклад здійснюється з примірника, виготовленого і
придбаного відповідно до законів даної країни;

(ii) переклад призначається лише для використання в
радіопередачах, призначених виключно для цілей навчання або
поширення результатів спеціальних технічних або наукових
досліджень серед спеціалістів конкретної професії;

(iii) переклад використовується винятково для цілей
перелічених в умові (ii), в законно здійснених передачах,
призначених для слухачів на території даної країни, включаючи
передачі, здійснювані за допомогою звукових або візуальних
записів, зроблених законно і виключно для цілей таких передач;

(iv) будь-яке використання перекладу не ставить собі
комерційних цілей.

(b) Звукові або візуальні записи перекладу, зробленого
організацією радіомовлення на підставі ліцензії, виданої в силу
цього пункту, можуть, для цілей і з врахуванням умов, перелічених
в підпункті (a), і за згодою цієї організації, бути також
використані будь-якою іншою організацією радіомовлення, що має
свою штаб-квартиру в країні, компетентний орган якої видав дану
ліцензію.

(c) За умови, що всі критерії і умови, викладені в
підпункті (a), виконуються, ліцензія може бути видана організації
радіомовлення для перекладу будь-якого тексту, включеного в
аудіовізуального запису, який сам був виготовлений і випущений у
світ виключно з метою використання для систематичного навчання.

(d) З урахуванням підпунктів (a) - (c) положення попередніх
пунктів застосовується під час видачі і реалізації ліцензії,
виданої відповідно до цього пункту.


8773803704406143.html
8773887905646554.html
    PR.RU™